Hírlevél 2015/4. szám

OOK_EMAIL_HL2_600x80_72

Hosszú éveken át az Oktatásfejlesztési Observatory Központ töltötte be a magyarországi koordinátor szerepét az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) ReferNet hálózata programjában. Idei utolsó hírlevelünkben a 2012 és 2015 közötti időszakban a ReferNet hálózat keretében végzett tevékenységünkről és az elkészült kiadványainkról szeretnénk beszámolni Önöknek.

Az évente frissített ReferNet országjelentések, szakképzés-politikai jelentések és egyéb tematikus elemzések, tanulmányok mellett feladataink közé tartozott az angol nyelvű Spotlight on VET – Hungary kiadvány éves frissítése, a hazai szakképzéshez kapcsolódó szakirodalom feldolgozása a Cedefop bibliográfiai adatbázisa számára, a hazai szakképzés legfontosabb történéseiről beszámoló, a Cedefop hírlevelében és honlapján megjelenő cikkek írása, valamint az uniós és a magyarországi szakképzés híreit összefoglaló cikkek eljuttatása a hazai olvasóközönséghez.

Aktuális hírlevelünket innen töltheti le nyomtatható verzióban (pdf). Régebbi hírleveleinket is megtalálja honlapunkon, ahol folyamatosan jelentetjük meg az oktatáshoz, képzéshez és munkaerőpiachoz kapcsolódó híreket.

Jelentések, tanulmányok, elemzések

ReferNet országjelentések

A szakképzés Magyarországon – ReferNet országjelentés, 2012. – VET in Europe country report – Hungary, 2012

A Cedefop ReferNet hálózata keretében az Oktatásfejlesztési Observatory Központ által készített, magyar és angol nyelven elérhető jelentés a hazai szakképzési rendszer pillanatfelvételét nyújtja 2012-ben; egyszerre mutatja be a kimenő és a – 2011-ben elindított változások eredményeképp – formálódó új rendszert.

A 2012. évi ReferNet országjelentés a korábbi évekhez képest lényeges átalakuláson ment át, mind szerkezetét, mind műfaji meghatározását és feltételezett célközönségét tekintve. A témakörök és a szempontrendszer, melynek alapján a hazai szakképzési rendszer bemutatásra került, természetesen változatlanul a Cedefop által megadott útmutatót követték. Azonban a terjedelem lényegesen rövidebb lett: csökkent a tárgyalt témakörök száma, a korábbi részletgazdag rendszerleírás helyett az új jelentés általánosabb, áttekintő és egy szélesebb közönség számára is könnyebben érthető leírásra törekedett.

A jelentés angol nyelvű változatai letölthetők a következő linkeken:

elválasztó pötty http://www.observatory.org.hu/wp- content/uploads/2013/09/ReferNet_CR_2012_EN.pdf

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/hungary-vet-europe-country-report-2012

A jelentés magyar nyelvű változata itt tölthető le:

elválasztó pötty http://www.observatory.org.hu/wp-content/uploads/2013/09/ReferNet_CR_2012_HUN.pdf

A szakképzés Magyarországon – ReferNet országjelentés, 2014. – VET in Europe country report – Hungary, 2014

“A szakképzés Magyarországon – 2014″ címmel a ReferNet hálózat keretében készített, magyar és angol nyelven elérhető jelentés a hazai szakképzési rendszer pillanatfelvételét nyújtja 2014 decemberével bezárólag.

A jelentés angol nyelvű változata itt érhető el:

elválasztó pötty http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/hungary-vet-europe-country-report-2014

A magyar nyelvű változat a következő linken érhető el:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/wp- content/uploads/2015/11/Orszagjelentes_Refernet_2014_Magyarorszag.pdf

Szakképzéspolitikai jelentések

Európai trendek a szakképzési szakpolitikában (Trends in VET policy Europe 2010-12)

A 2012-ig rendelkezésre álló, jelentős részben a korábbi években a ReferNet hálózat tagjai által készített szakképzéspolitikai jelentésekben összegyűjtött és elemzett adatokra támaszkodó Cedefop kiadvány 2013 elején jelent meg. A szakképzéspolitikai fejlesztések területén kitapintható európai trendeket igyekszik körvonalazni, nyomon követni a tagállamoknak a koppenhágai folyamat szakpolitikai célkitűzései megvalósítása érdekében tett előrehaladását. Összefoglaló megállapítása szerint a legnagyobb aktivitás jellemzően a képesítési keretrendszerek (EQF/NQF), az EQAVET, a korai iskolaelhagyás csökkentése, illetve a munka-alapú tanulás (duális képzés, tanoncképzés) területén mutatkozott. Ezzel szemben a legtöbb tagállamban elhanyagoltnak számított a pályakövetés, illetve a kreativitást serkentő partnerségi és innovációs együttműködések fejlesztését támogató, főként pénzügyi ösztönzők bevezetése.

A tanulmány a következő linken érhető el angolul:

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6116_en.pdf

A tanulmányból a Cedefop által készített rövidebb összefoglaló a következő innét tölthető le:

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9076_en.pdf

Az Observatory honlapján magyar nyelvű összefoglaló olvasható a tanulmányról:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/europai- trendek-a-szakkepzesi-szakpolitikaban-hol-all-magyarorszag/

Jobb szakképzéssel a jobb életért – a Cedefop szakképzés-politikai monitoring jelentése a 2010-2014-es időszakra vonatkozóan (2015)

Két ízben jelent meg a Cedefop európai szakképzés-politikákat elemző monitoring jelentése, Stronger VET for better lives. Cedefop’s monitoring report on vocational education and training policies 2010-2014 címmel. Az elemzés jelentős részben a ReferNet hálózat tagjai által (önálló publikálásra sajnos nem alkalmas, kérdőíves formában) készített éves szakképzéspolitikai jelentések alapján készült el.

Az angol nyelvű kiadvány innen tölthető le:

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/3067

Az jelentésről a következő linken olvashatnak az Observatory honlapján:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/jobb-szakkepzessel-a-jobb-eletert-a-cedefop-szakkepzes-politikai-monitoring-jelentese-a- 2010-2014-es-idoszakra-vonatkozoan

Tematikus tanulmányok

Az egyes tagállamok szakképzési rendszerét bemutató ReferNet országjelentés átalakítása részeként a Cedefop egy újfajta jelentést vezetett be, mintegy kiegészítendő az évente frissülő országjelentéseket. Ennek keretében a ReferNet hálózat tagjai minden évben egy vagy két rövidebb tanulmányt is készítettek, melyek témája az európai szakképzéspolitika éppen aktuálisnak számító kérdései közül került kiválasztásra.

Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben (2013)

A korai iskolaelhagyás problémáját vizsgáló tanulmány először a fogalom hazai értelmezését és mérését, az egyes programokban tapasztalt mértékét mutatja be. Ezt követően több alfejezet a lemorzsolódáshoz vezető okokat veszi sorra. Kezdetként néhány rendszerspecifikus jellemzőt tárgyal, mint a szakképzési programok struktúrája, a tanulási utak rugalmassága vagy a tankötelezettség (beleértve a lemorzsolódottak számára nyújtott „második esély” típusú kínálatokat, azokat a bejárható „nem királyi” utakat, amelyek a szakképzésbe és a munkaerőpiacra vezetnek). A téma egyik fontos vetülete a képzési gyakorlat egy részének a gazdaságban való teljesíthetősége, a duális szervezési megoldás, és annak a korai iskolaelhagyással való összefüggése. A tanulmány ezt követően néhány olyan munkaerőpiaci és szociálpolitikai jellemzőt mutat be, amelyek – motiváló erejüknél fogva, vagy éppen annak hiányában – összefüggésbe hozhatók a tanulói kudarcokkal. Ezt a lemorzsolódáshoz vezető egyéni okok nagyon rövid felsorolása követi.

A tanulmány végén a tagországok nemzeti szintű szakpolitikai intézkedéseire kérdeztek rá a Cedefop munkatársai. Ennek megfelelően először a megelőzést célzó, majd a kompenzációs pályakorrekciós intézkedések rövid bemutatására kerül sor. A tanulmányt egy rövid, a hazai szakképzés és korai iskolaelhagyás összefüggéseit összefoglaló fejezet zárja.

Az angol nyelvű tanulmány a következő linken érhető el:

elválasztó pöttyhttp://www.observatory.org.hu/wp- content/uploads/2013/09/ReferNet_2013_ESL_EN.pdf

A magyar nyelvű tanulmány itt érhető el:

elválasztó pöttyhttp://www.observatory.org.hu/wp- content/uploads/2013/09/ReferNet_2013_ESL_HU.pdf

Tanulószerződéses képzési formák és strukturált munkaalapú tanulási programok Magyarországon (2014)

A rendszeresen frissülő, de elsősorban a külföldi olvasók számára készülő és inkább áttekintő jellegű szakképzési országjelentések kiegészítéseként az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) ReferNet hálózatának tagjai minden évben egy vagy két ún. tematikus tanulmányt is készítenek. Ezek témáját az európai szakképzéspolitika éppen aktuálisnak számító kérdései közül választják ki. A témán kívül a tanulmány szerkezete és a kidolgozandó szempontrendszer is a Cedefop által meghatározott útmutatót követi.

2014-ben az egyik kiválasztott téma a munkaalapú képzési rendszerek bemutatása volt.

A tanulószerződéses gyakorlati képzést bemutató tanulmány a következő linken érhető el:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/wp-content/uploads/2015/04/Refernet_Apprenticeship_HU.pdf

Az angol nyelvű tanulmány itt tölthető le:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/wp- content/uploads/2015/04/ReferNet_Apprenticeship_EN.pdf

IVET mobility scoreboard – pilot survey (2015, megjelenés alatt)

A Cedefop 2015-ben tematikus kérdőívet készített Mobilitás az iskolarendszerű szakképzésben címmel, amelynek célja a szakképzésben részt vevő fiatalok tanulói célból történő mobilitásának mérése. A Cedefop honlapján hamarosan elérhető lesz az angol nyelvű kiadvány, amely összefoglalja a felmérés főbb tapasztalatait.

Tanárok és szakoktatók a szakképzésben – Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU (2015, megjelenés alatt)

A ReferNet 2015 program keretében készült, az iskolarendszerű szakképzésben dolgozó tanárok és szakoktatók szerepét és helyzetét bemutató tanulmány. Az elemzés a Cedefop útmutatója alapján egy szakpolitikai áttekintő bevezetés után külön fejezetekben tárgyalja az iskolában dolgozó szakmai tanárok és szakoktatók, illetve a munkahelyi szakoktatók munkába állás előtti és szakmai továbbképzését.

Kulcskompetenciák a szakképzésben – Key competences in VET (2015, megjelenés alatt)

A Rigai Nyilatkozat 5 pontban határozza meg a szakképzést érintő, a 2015-20 közötti időszakra vonatkozó középtávú célkitűzéseket. Ezek egyike a kulcskompetenciák fejlesztésére hívja fel a figyelmet. A Kulcskompetenciák a szakképzésben c. tanulmány célja feltérképezni, hogy jelenleg milyen módon valósul meg a kulcskompetenciák fejlesztése a magyarországi felső-középfokú szintű szakképzésben.

Spotlight on VET – Szakképzés az Európai Unióban

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) Spotlight on VET című kiadványai rövid és átfogó áttekintést nyújtanak az uniós és EGT tagállamok szakképzési rendszereiről. Az egyes országok szakképzési rendszerének összehasonlíthatóságát segítik az azonos elvek alapján készített, oktatási és képzési rendszereket bemutató ábrák valamint statisztikák is.

A kiadványok az Observatory honlapján a következő linken érhetőek el:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/szakkepzes-az-europai-unioban

Spotlight on VET – Hungary

2013/2014

Az angol nyelvű kiadvány az alábbi linken érhető el:

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/8081

2012/2013

Az angol nyelvű kiadvány az alábbi linken érhető el:

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/8059

Spotlight on VET – Vocational Education and Training Systems in Europe (anniversary edition)

Gyűjteményes kiadvány, amely a Cedefop 40 éves fennállása alkalmából jelent meg. Tartalmazza minden EU tagállam, valamint Norvégia és Izland oktatási rendszerének sematikus ábráját, továbbá egy-egy tömör, egyoldalas ismertetést az egyes országok szakképzési rendszeréről.

Az angol nyelvű kiadvány az alábbi linken érhető el:

elválasztó pöttyhttp://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/4135

Papír alapú kiadványok korlátozott példányszámban az Oktatásfejlesztési Observatory Központ munkatársain keresztül igényelhetők: observatory@uni-corvinus.hu

VET-Bib – Szakképzési bibliográfia

A Cedefop többnyelvű bibliográfiai adatbázisa olyan, EU tagállamokban készült publikációk adatait tartalmazza, amelyek témája a Cedefop főbb tevékenységeihez kapcsolódnak. Ezen felül tartalmazza a Cedefop könyvtárának összes kiadványát, valamint az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, rendelkezéseit, kutatási jelentéseit, szakpolitikai dokumentumait, statisztikáit, jó gyakorlatait, esettanulmányokat, konferencia-összefoglalókat, eljárásrendeket, szakcikkeket, szakszótárakat, továbbá összehasonlító tanulmányokat uniós, nemzetközi, illetve nemzeti viszonylatban.

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ a 2012-2015-ös időszakban évente 40-120 magyarországi kiadvány adatait dolgozta fel a VET-Bib adatbázis számára, rövid tartalmi összefoglalóval együtt.

Az adatbázis keresőfelülete itt érhető el:

elválasztó pöttyhttp://libserver.cedefop.europa.eu

Tájékoztató a VET Bib adatbázisról angolul:

elválasztó pöttywww.cedefop.europa.eu/EN/Files/VET-Bib_Brochure_2009.pdf

Magyar nyelvű tájékoztató a következő linken érhető el:

elválasztó pöttyhttps://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/eu/pub/cedefop/ref/2009_flyer_VETbib_HU.pdf

Az Observatory honlapján az alábbi linkeken található további információ a témáról:

elválasztó pöttyhttp://observatory.org.hu/informaciotar/vet-bib/

elválasztó pötty http://refernet.hu/about-rolunk/dokumentacio-es-informacioterjesztes/

National News on Vet

A ReferNet hálózat tagjai évente kétszer rövid cikkben számolnak be az elmúlt 6 hónap szakképzést érintő fontos fejleményeiről, melyek a Cedefop honlapján, illetve hírlevelében jelennek meg. Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ az alábbi cikkeket készítette a 2012-2015 közötti időszakban.

2015

elválasztó pötty Hungary – new findings on short-term labour market effects of apprenticeship training

elválasztó pötty Hungary – vocational schools under new administration from July 2015

2014

elválasztó pötty Hungary – new legislation to improve quality of adult training

elválasztó pötty Hungary – Skills Hungary to host EuroSkills 2018 in Budapest

2013

Hungary: growing opportunities for Roma women elválasztó pötty

elválasztó pöttyHungary: promoting social inclusion through VET has become a priority

2012

elválasztó pöttyHungary – Shortage occupations and their regulation

elválasztó pötty Hungary – Restructuring VET to better meet labour market demands

Observatory Hírlevél és honlap

Az elmúndszeresen beszámoltunk a Cedefop kiadványairól, konferenciáiról, valamint egyéb, szakképzéshez kapcsolódó EU-s és hazai hírekről honlapunkon (lt évek során rehttp://observatory.org.hu, http://refernet.hu), valamint a több mint 1400 címzetthez rendszeresen kiküldött és a honlapunkon is megjelenő Observatory Hírlevélben.

Jelen kiadvány a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Oktatásfejlesztési Observatory Központ hírlevele, mely a hazai és uniós felnőtt- és szakképzésről tartalmaz híreket, információkat. A hírlevél, illetve a benne található cikkek on-line is olvashatóak honlapunkon.

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ örömmel veszi, ha partnerei, vagy a hírlevél címzettjei részben vagy egészben átveszik, továbbítják e hírlevél tartalmát. Kérjük, ha átvételi szándéka van, minden esetben jelenítse meg forrásként az Oktatásfejlesztési Observatory Központot, valamint a megjelenés tényét jelezze a hirek@observatory.org.hu címen. Ugyanezen a címen várjuk a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat is.

Oktatásfejlesztési Observatory Központ
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.
Telefon: 061 482 7201
E-mail: observatory@uni-corvinus.hu
Web: www.observatory.org.hu