Magyar-angol szakszótár

abszolutórium (felsőoktatásban)pre-degree certificate
agrár/mezőgazdasági mérnöktanárteacher of engineering  (agriculture) or teacher of agriculture
alapműveltségbasic literacy, basic skills and knowledge
alapozó tárgyakgrounding subject
általános célú képzés general education
általános iskolaprimary school
általánosan képző évfolyamok general education grades
diplomások higher education graduates, higher education degree holders
egész életen át tartó pályaorientációlifelong guidance
egészségügyi tanárteacher of health sciences and health care
egyetemi végzettség és szakképzettséguniversity degree and qualification
egységes európai oktatási térségsingle European educational area
együttműködési megállapodáscooperation agreement
együttműködési megállapodáson alapuló gyakorlati képzéspractical training based on a cooperation agreement
életpálya-tanácsadáslifelong guidance
életpályatervezéscareer planning
előrehozott szakiskolai szakképzésearly VET
emberi erőforrás tanácsadócareer counsellor,  career guidance professional
érettségi bizonyítványsecondary school leaving certificate
érettségi vizsgasecondary school leaving examination
esti képzésevening training, evening education
felmenő rendszerphasing out system
felnőttképzésadult training
szakmai továbbképzéscontinuing vocational education and training, CVET
felnőttoktatásadult education
felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett alapképzési szakundergraduate programme available for higher education graduates
felsőfokú szakképesítésadvanced vocational qualification
felsőfokú szakképzés  (ISCED 5B)advanced vocational programme
felsőfokú végzettséget adó felsőoktatási programokhigher education degree programmes
felsőoktatáshigher education
felzárkóztató oktatáscatching-up programmes
foglalkozási naplówork log
foglalkozások egységes osztályozási rendszere (FEOR)unified job classification system
foglalkoztatáspolitikaemployment policy
fokozat (felsőoktatásban)degree
főiskolai végzettség és szakképzettségcollege degree and qualification
gazdálkodó szervezetbusiness organisation
gazdasági tanácseconomic council
gimnáziumgrammar school
gyakorlati oktatópractice trainer
gyakorlati szintvizsga (a képzés félidejében esedékes)mid-term level examination
gyakorlóiskolaschool of teaching practice
gyógypedagógusspecial education teacher
hatósági jellegű képzéstraining regulated by public authorities
interaktív tábla interactive whiteboard
iskolai tanműhely school workshop
iskolai végzettségeducational attainment
iskolarendszeren kívüli szakképzésVET provided outside the school system
iskolarendszerű oktatásschool-based education
iskolarendszerű szakképzésVET provided within the school system
iskolázottsági szintlevel of educational attainment
képességvizsgálatskill assessment (study)
képzési ágtraining branch
képzési és kimeneti követelményektraining and outcome requirements
képzési programtraining programme
készség-kínálatskills supply
készség-szükségletek, készségigényekskill needs
kiegészítő alapképzéssupplementary undergraduate training
kiemelt fejlesztési feladatok (NAT)key development tasks
középiskolasecondary school
közgazdász-tanárTeacher of economics
közismereti szakos tanárgeneral subject teacher
közoktatáspublic education
központi képzőhelyTISZK training centre
központi programcentral programme (curriculum)
kulcskompetenciák (NAT)key competences
levelező képzéscorrespondence training
megyei pedagógiai intézetcounty pedagogical institute
mérnöktanárteacher of engineering
mestercímmaster title
mestervizsgamaster craftsmen examination
mezőgazdasági szakoktatóvocational agricultural instructor
minőségbiztosításquality assurance
minőségbiztosított munkaheyquality assured workplace
moduláris képzésmodular training
modulzáró vizsgaexamination of module completion
Munkaerő-piaci Alap (MPA)Labour Market Fund
munkaközbeni oktatáson the job training
munkaügyi központlabour centre
munkaügyi tanácslabour council
műszaki szakoktatóvocational technical instructor
művelődési házcommunity cultural centre
műveltségterületcultural domain
művészeti szakiskolavocational school of art
művészeti szakközépiskolasecondary vocational school of art
művésztanárteacher of arts
nem formális tanulásnon-formal education
Nemzeti Alaptanterv (NAT)National Core Curriculum
népfőiskola folk university
népoktatásfolk education
normatív támogatásper capita support
oktatáspolitika education policy
oktatásszervzeéseducation management
oktatói címekinstructor titles
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)National Qualifications Register
osztályfőnök form teacher
osztályfőnöki óraform class
óvodakindergarten
pályakövetéscareer tracking
pályaorientációcareer orientation
Pályaorientáció és -tanácsadáscareer orientation and counselling/guidance
pedagógiai programpedagogical programme
pedagógiai szakszolgálatok pedagogical services
pedagógus szakvizsgapedagogical professional examination
regionális fejlesztési és képzési bizottságokRegional Development and Training Committees
regionális képző központRegional Training Centre
részképzéspartial training
speciális szakiskolaspecial vocational school
készségfejlesztő speciális szakiskolaskills developing special vocational school
szakdolgozatthesis
szakirányspecialisation
szakirányú továbbképzéspostgraduate specialisation programme
szakiskolavocational school
Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP)Vocational School Development Programme
szakképesítésvocational qualification
szakképzésvocational education and training
szakképzési hozzájárulásvocational training contribution
szakképzettség (felsőoktatásban megszerezhető)qualification (obtainable in higher education)
szakképző iskolaVET school
szakközépiskolasecondary vocational school
Szakma Kiváló Tanulója, SZKTV outstanding student of the trade
Szakma Sztár Fesztivál Star of the Trade
szakmacsoporttrade group
szakmacsoportos alapozó oktatás (szakközépben) trade group related grounding
szakmai alapképzésinitial vocational education and training, IVET
szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás (szakiskolában)pre-vocational grounding (both theoretical and practical)
szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK)vocational and examination requirements
szakmai orientációvocational orientation
szakmai programvocational programme
szakmai tanárvocational teacher
szakmai továbbképzéscontinuing vocational education and training (CVET)
szakmai vizsgavocational examination
szakmapozíciós mátrixlabour market information matrix (LMI matrix)
szakmastruktúraoccupational structurestructure of occupations
szakmatartalomcontent of vocations
szakmunkásképző iskolaskilled workers training school
szakoktatóvocational trainer
szaktanácsadóeducational advisor
szintvizsgalevel examination
szintvizsga (gyakorlati szintvizsga)level examination
szolgálati időperiod of service (length of p o s)period of employment
szorgalmi időszakstudy period
tananyagcurriculum
tananyagegységcurriculum module
tanári képesítővizsgateacher qualification examination
tanári szakképzettség teacher qualification
tanárképzésteacher training
tanítási segédeszközteaching aid
tanulási útvonallearning pathway
tanulásirányításlearning management
tanulásszervezéslearning management
Tanulásszervezés (differenciált tanulásszervezés)classroom management (differentiated classroom management)
tanulmányi és vizsgaszabályzat (felsőoktatásban)academic and examination rules
tanuló társadalomlearning society
tanulóegyesület (skandináv)study association
tanulókörstudy circle
tanulószervezetlearning organisation
tanulószerződésstudent contract
térségi integrált szakképző központ (TISZK)Regional Integrated Vocational Training Centre
továbbképzésfurther training (programme)
továbbképzés (tanároknál)in-service training programme
üzleti szakoktató kereskedelmi szakirányonvocational instructor in commerce
üzleti szakoktató ügyviteli szakirányonvocational instructor in office management
üzleti szakoktató vendéglátó szakirányonvocational instructor in catering
vállalati képzésin-company training
vállalati tanműhelycompany training workshop
vizsgaidőszakexamination period
zárótanításfinal teaching